SN – EZS

71 - 70
Temps plein

SN – USM

68 - 79
Temps plein

SN-DSG

67 - 64
Temps plein

SN-EZS

81 - 83
Temps plein

SN-USM

56 - 67
Temps plein

SN-JSK

66 - 58
Temps plein

SN-ESR

68 - 70
Temps plein

SN – ASH

86 - 70
Temps plein

SN-DSG

53 - 52
Temps plein

SN-JSM

72 - 60
Temps plein