RECETT – CSGN

24 - 19
Temps plein

SN – RCB

12 - 14
Temps plein

SN – RCE

15 - 3
Temps plein

SN – GNR

11 - 8
Temps plein